Vad är ett 90-konto?

När en organisation har blivit godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll granskas hela organisationens verksamhet, inte bara de medel som kommer in på organisationens 90-konton. Det spelar således ingen roll hur många 90-konton en organisation har eller om medlen kommer till organisationen på annat sätt eftersom Svensk Insamlingskontroll granskar alla intäkter och utgifter som organisationen har. Radiohjälpen har t.ex. alla sina insamlingar på samma 90-konton, PG 90 19 50-6 eller BG 901-9506 även om insamlingarna avser olika ändamål.

Även om en organisation väljer att endast samla in pengar bland allmänheten för ett specifikt ändamål på ett 90-konto och i övrigt verkar för andra ändamål med medel som SIDA-bidrag eller bidrag från företag och andra organisationer eller finansiella intäkter så granskar Svensk Insamlingskontroll således även användningen av dessa medel. Att en organisation har ett 90-konto skall ses som ett kvalititetsmärke.

Regler för insamling

Beträffande 90-kontoinnehavarnas insamlingsverksamhet gäller bl.a. att marknadsföringen skall vara etiskt och ekonomiskt försvarbar och att informationen skall var vederhäftig, att insamlingsverksamheten inte får belastas med oskäliga kostnader samt att inkomna medel skall disponeras för uppgivet ändamål eller efter givarens önskemål samt komma ändamålet tillgodo utan onödiga kostnader. Marknadsföringslagens (2008:486) principer skall vara vägledande vid bedömningen av förhållandet mellan 90-kontoinnehavare och givare.

Granskning av 90-kontoinnehavaren

Varje 90-kontoinnehavare har minst en egen auktoriserad revisor som ska granska organisationens ekonomi och förvaltning fortlöpande. Revisorn skall också granska att tillgångarna inte har använts i strid med ändamålet eller i strid med Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. För revisorn har upprättats särskilda anvisningar. Om 90-kontoinnehavaren inte följer uppsatta regler skall revisorn rapportera detta till Svensk Insamlingskontroll.

Varje år skall 90-kontoinnehavaren inkomma med rapporter (årsredovisning av vilken det skall framgå hur ändamålet främjats i förvaltningsberättelsen och särskilda av Svensk Insamlingskontroll upprättade blanketter) till Svensk Insamlingskontroll omfattande hela verksamheten. Dessa rapporter granskas av Svensk Insamlingskontroll. Grundgranskningen görs av två revisionsbyråer som kontrollerar inkomna rapporter enligt en mall som Svensk Insamlingskontroll utarbetat. Vid denna grundläggande kontroll granskas bl.a. hur ändamålet främjats under året och att detta skett i tillräcklig omfattning samt att organisationens verksamhet inte belastas med oskäliga kostnader samt att 90- kontoinnehavaren i övrigt inte brutit mot Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

För samtliga 90-kontoinnehavare gäller – om det inte föreligger synnerliga skäl – att minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. Om 90-kontoinnehavarens insamlings- och administrationskostnader överskridit 25 % av de totala intäkterna tre år i följd ska 90- kontot återkallas, om det inte föreligger synnerliga skäl. Om 90-kontoinnehavaren inte kunnat följa dessa procenttal kräver Svensk Insamlingskontroll en förklaring. Regeln är inte tillämplig på enskilda kampanjer utan avser hela årets intäkter. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar normalt inte var och en av enskilda insamlingskampanjer vad avser kostnaderna. Skälet till detta är att det är svårt att fördela overheadkostnader på en enskild kampanj samt att mäta exakt hur mycket av intäkterna som beror på kampanjen om givaren inte har specificerat vid sin inbetalning vilket ändamål han vill att pengarna skall gå till. Däremot granskar Svensk Insamlingskontroll hur stora insamlingskostnaderna är totalt i förhållande till det som samlats in bland allmänheten samt hur dessa förhåller sig i förhållande till olika insamlingsformer. Svensk Insamlingskontroll har naturligtvis också en dialog med 90-kontoinnhavare som har haft misslyckade insamlingskampanjer om vad som gick fel och hur det kan rättas till.

När Svensk Insamlingskontrolls årliga kontroll av 90-kontoinnehavaren är klar skriver den revisionsbyrå som har granskat en rapport. Svensk Insamlingskontroll läser dessa rapporter och beslutar sedan ifall det finns anledning att fortsätta granskningen eller att uppmana 90-kontoinnehavaren att förbättra kommande rapporter.

Svensk Insamlingskontroll kan enligt föreskrifterna vid varje tidpunkt låta granska 90-kontoinnehavarens ekonomi och förvaltning eller låta företa annan särskild utredning rörande 90-kontoinnehavarens verksamhet. 90-kontoinnehavarna är skyldiga att inge de handlingar och lämna de upplysningar som Svensk Insamlingskontroll begär. Svensk Insamlingskontroll kan kalla till sammanträde eller om särskild anledning föreligger företa inspektion. Dessa åtgärder används naturligtvis vid den fortsatta granskningen.

Förutom den årliga grundläggande granskningen utreder Svensk Insamlingskontroll alltid uppgifter som innehåller klagomål på en 90-kontoinnehavare från allmänheten eller genom en journalist. Detsamma gäller om Svensk Insamlingskontroll finner material eller uppgifter på 90-kontoinnehavarens hemsida eller i dess marknadsföring eller på annat sätt som kan vara i strid med Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. En sådan utredning börjar med att Svensk Insamlingskontroll tar kontakt med organisationen antingen muntligen eller skriftligen och/eller kallar till besök hos Svensk Insamlingskontroll samt begär 90-kontoinnehavarens synpunkter och förklaringar rörande klagomålet samt i vissa fall en rapport om att vissa rutiner förändrats. Framkommer vid denna dialog missförhållanden kan Svensk Insamlingskontroll besluta om inspektion eller företa en särskild utredning.

Om det framkommer vid Svensk Insamlingskontrolls granskning att 90-kontoinnehavaren bryter mot gällande föreskrifter kan Svensk Insamlingskontroll frånta 90-kontoinnehavaren rätten att använda 90-kontot. De givare som betalar in pengar till ett sådant indraget 90-konto får då tillbaka pengarna.

källa: http://www.insamlingskontroll.se/