Givarens rättigheter

En bidragsgivare till en ideell organisation kan vara en fysisk eller en juridisk person. Bidragsgivaren är den viktigaste personen för att den ideella organisationen skall kunna genomföra sin verksamhet. Utan bidragsgivare äventyras hela verksamheten. Givarens gåvor är frivilliga och spontana och kan när som helst upphöra. De utgår från givarens engagemang.

Sviktar förtroendet för en organisation leder det till problem även för andra. För att vara öppna och tydliga och för att värna om allmänhetens förtroende har FRIIs medlemsorganisationer enats om tio punkter kallade Givarens rättigheter.

  1. Organisationens material skall vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas
  2. Insamling skall som regel alltid ske till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, ej 91-, 92- etc). I de fall organisationen består av ett riksförbund eller motsvarande och ett antal lokalorganisationer räcker det att riksförbundet har 90-konto
  3. Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till organisationen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar
  4. Givaren skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill organisationen ändra användningsområde skall givaren först kontaktas
  5. Organisationen skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor
  6. Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså skall organisationen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Organisationen skall normalt inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.
  7. Givaren skall när som helst kunna få reda på namn och adress på organisationens förtroendevalda samt på dess ledning. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till organisationen är frivillig, anställd eller extern konsult.
  8. Givaren skall fritt kunna ta del av organisationens senaste verksamhetsberättelse och reviderat bokslut
  9. Givaren skall kunna förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från organisationens representanter och får aldrig utsättas för press
  10. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den - om så begärs - återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av organisationen skall givaren kontaktas.